Til toppen

Salgsbetingelser

1. Omfang

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle tilbud, salg, og leveranser med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved uoverensstemmelser mellom kjøperens generelle forretningsvilkår og selgerens salgs- og leveringsvilkår, skal selgerens vilkår være gjeldende.

2. Tilbud og bekreftelse

Tilbud er ikke endelige før de er bekreftet. Salgsavtalen trer ikke i kraft før selgeren har bekreftet eller gjennomført bestillingen.

3. Betaling

Betalingen skal være selger i hende senest på den forfallsdatoen som er angitt på fakturaens forside. Hvis leveringen utsettes som følge av forhold hos kjøperen (oppdragsgivers feil), er kjøperen fortsatt forpliktet til å betale selgeren som om levering har funnet sted til avtalt tid, med mindre selgeren skriftlig meddeler kjøperen noe annet. Hvis betaling skjer etter forfallsdato, har selgeren rett til å kreve renter på det forfalte beløpet for det aktuelle tidsrommet fra forfallsdato. Selgeren forbeholder seg retten til å kreve et fast purregebyr om dette er angitt i en tidligere betalings påminnelse. Kjøperen har ikke rett til å rette motkrav mot selgeren, med mindre selgeren har akseptert dette skriftlig, og kjøperen har heller ikke rett til å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen begrunnet i et eventuelt motkrav.

4. Eiendomsforbehold

I tråd med ufravikelig lov forblir varene selgers eiendom inntil kjøperen har betalt hele kjøpesummen. Hvis varene er solgt i den hensikt at de skal inkorporeres eller blandes med andre produkter, er de ikke omfattet av eiendomsforbeholdet når dette har skjedd.

5. Priser

Alle priser er eksklusiv mva. og andre avgifter. Ved en økning av råvarepriser, avtalefestede lønninger, enhver form for arbeidsgiverbidrag, avgifter på varer, avgiftssatser, import-/eksportavgifter, vekslingskursen for danske kroner eller andre forhold utenfor selgerens kontroll i tidsrommet mellom ordrebekreftelse og levering, forbeholder selgeren seg retten til å øke prisen tilsvarende. Ved rammeavtaler er ikke prisen å betrakte som endelig før selgeren har levert det aktuelle partiet. Selgerens kostnader for ferdige tegninger til produktdokumentasjon / produksjonsgrunnlag o.l. samt endringer av disse tegningene, er ikke inkludert i selgerens pris. Slike kostnader vil enten bli belastet av selgerens underleverandør eller fakturert kjøper etter regning.

6. Spesifikasjoner og informasjon

Produktinformasjon er basert på den siste informasjonen mottatt fra selgerens leverandører. Spesifikasjoner som omhandler produkters analytiske verdier, prosenter eller blandingsforhold, skal betraktes som typiske eller gjennomsnittlige verdier, med mindre annet er angitt. Selgeren kan ikke garantere at de opprinnelige spesifikasjonene er oppfylt dersom produktet veies ut fra hoved-partiet, med mindre kjøperen bestiller en separat etteranalyse eller varens natur er av en slik art at selgeren utfører en analyse i etterkant. Selgeren forbeholder seg retten til å endre de avtalte spesifikasjonene dersom dette kan skje uten ulempe for kjøperen.

7. Emballasje

Spesialemballasje benyttes på kjøpers regning med mindre det er spesifikt angitt at dette er inkludert i prisen.

8. Levering

Varene leveres fra selgers lager (ex works). Leveringstidspunkt er angitt etter vår beste viten. Med mindre annet er særskilt avtalt, er inntil 6 dagers leverings utsettelse som følge av forhold hos selgeren å anse som punktlig levering. Lørdager, søndager og helligdager er ikke innberegnet i disse 6 dagene. Hvis leveringen blir forsinket som følge av at selgeren befinner seg i en situasjon som er beskrevet under overskriften «Selgerens ansvar / force majeure», forskyves leveringstiden tilsvarende forstyrrelsens varighet, men i slike tilfeller har begge parter rett til å annullere avtalen uten ansvar når forstyrrelsens varig-het overstiger én måned. Omfatter avtalen fortløpende leveringer, skal hver enkelt levering betraktes som en separat levering. Ved forsinkelser eller manglende avtalemessighet i forbindelse med en dellevering, har kjøperen dermed ikke rett til å annullere resten av den gjenstående avtalen.

Hvis en dellevering er forsinket på grunn av forhold som er beskrevet under overskriften «Selgerens ansvar / force majeure», har selgeren rett til å utsette leveransen av senere delleveringer tilsvarende forstyrrelsens varighet. I slike tilfeller skal selgeren uten unødig opphold informere kjøperen om eventuelle endringer i leveringstiden. Hvis leveransen ikke går via selgerens lagerlokale, utfører ikke selgeren den vanlige mottakskontrollen av forsendelsen

9. Spesialbestilte produkter

Hvis selgeren anskaffer et produkt på kjøperens forespørsel, skal kjøperen kjøpe alle spesialbestilte produkter til den avtalte prisen. Kjøperen har ikke rett til å returnere disse produktene.

10. Produkter produsert etter kjøperens spesifikasjoner samt bulkleveranser

Hvis varene produseres etter kjøperens spesifikasjoner eller leveres i bulk (med tankbil e.l.), forbeholder selgeren seg retten til å levere den avtalte mengden +/- 10 %. Hvis kjøperens mottaksfasiliteter ikke rommer den bestilte mengden, forbeholder selgeren seg retten til å viderefakturere kjøperen eventuelle kostnader som oppstår som følge av at resten av leveransen må returneres til selgerens lager. Selgeren forbeholder seg retten til å fakturere hele bestillingsmengden og innen kort tid utstede en kreditnota på den ikke-leverte mengden med fratrekk for eventuelt påløpte kostnader.

11. Manglende avtalemessighet og klager

Ved levering skal kjøperen straks foreta en grundig og rimelig undersøke av leveransen, og uten unødig opphold skriftlig informere selgeren om synlige mangler. Hvis kjøperen ikke spesifiserer manglene innen rimelig tid etter at de ble oppdaget – eller burde blitt oppdaget – mister kjøperen retten til å klage på manglende avtalemessighet. Hvis mangelen har oppstått under transport og dette oppdages umiddelbart ved mottak, skal kjøperen varsle transportselskapet og forsikre seg om at føreren noterer og signerer for synlige mangler på fraktbrevet. Når selgeren varsles om mangelen i rimelig tid, har selgeren rett til å foreta en etterlevering av eventuelle restmengder, eller erstatte produktet ved klager på kvaliteten eller ved feilleveringer. Hvis kjøperen unnlater å spesifisere mangelen innen seks måneder fra leveringsdato, mister kjøperen retten til å klage på mang-lende avtalemessighet.

12. Selgerens ansvar / force majeure

Ved manglende avtalemessighet, skader forårsaket av feil på produktet eller forsinkelser, kan selgeren kun holdes ansvarlig såfremt det kan påvises at mangelen, skaden eller forsinkelsen skyldes feil eller skjødesløshet fra selgerens side, og – med unntak av personskader – kun hvis manglende avtalemessighet, skade eller forsinkelse kan tilskrives at selgeren har vist grov uaktsomhet. Krav om erstatning for skader rettet til selgeren kan ikke overstige det fakturerte beløpet for de aktuelle produktene. Selgeren har intet ansvar for å yte eller betale erstatning til kjøperen hvis leveringen hindres eller blir uforholdsmessig vanskelig eller kost-bar som følge av uforutsette hendelser som har inntruffet etter avtaleinngåelsen, mobilisering, krigslignende tilstander, blokader, opptøyer, arbeidskonflikter, energikriser, sammenbrudd, brann, epidemier, myndighetsbeslutninger inkludert avslag på eksport- eller importtillatelse og innføring av panteordninger, samt feil eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører forårsaket av omstendighe-tene angitt i denne klausulen. Selgeren skal uten unødig opphold skriftlig informere kjøperen om at omstendigheter nevnt i denne klausulen har inntruffet. Selgeren kan ikke holdes ansvarlig dersom kjøperen oppbevarer produktet feil, håndterer produktet på feil måte eller unnlater å håndtere produktet som angitt, eller for følger som måtte oppstå når kjøperen bruker produktet i tester eller til andre formål.

13. Returnering av varer

Solgte produkter kan kun returneres etter skriftlig forhåndssamtykke, og skal sendes til selgeren i original, ubrutt emballasje på kjøpers regning og risiko. Hvis selgeren påføres fraktomkostninger eller andre utgifter i forbindelse med returnering av produktet, kan selgeren kreve å få disse refundert av kjøperen og avregne disse mot eventuelle krav kjøperen måtte ha overfor selgeren. Når varene er bearbeidet, eller når varene byttes, skal kjøperen selv hente de bearbeidede eller byttede varene fra selgerens lager og på egen risiko.

14. Produktansvar

Produktansvar følger etter gjeldende norsk lov. I henhold til ufravikelige lovbestemmelser har selgeren intet ansvar for anskaffelses- og bortskaffingskostnader, driftstap, tap av fortjeneste eller andre indirekte kostnader.

15. Overføring av rettigheter og plikter

Selgeren forbeholder seg retten til å overføre alle rettigheter og plikter fastsatt i denne avtalen til en tredjepart.

16. Domsmyndighet

Haugaland Tingrett.