Til toppen

Citrus+ 25 L

Produktnummer: RX20425
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Citrus+ avfetting er en kraftig microemulsjon med veldig god løse evne på fett, olje og smuss.

Bruksområde

Citrus+ er beregnet for bruk på bil, storbil, verktøy, maskiner, verkstedgulv, containere, motorvask o.l.

Bruksanvisning

Fortynnes 1:3 – 1:30 med vann, alt etter skitten hetsgrad og type vask. La stoffet virke fra 2-10 min avhengig av urenheter. Produktet må ikke tørkes inn på overflaten.

Unngå bruk i direkte sollys eller på varme overflater.

Egenskaper

  • pH i konsentrat: 13
  • pH i 20 % bruksløsning: n/a
  • Oppløselighet: Fullstendig oppløselig i vann
  • Spesifikk vekt: 1025 kg/m3
  • Viskositet: Tyntflytende
  • Skummeevne: Middels skummende
  • Materialpåvirkning: Korrosivt for messing, kobber og aluminium.
  • Reaktivitet: Bør ikke komme i kontakt med syrer
  • Flammepunkt: >70°C, farge: Lys gul, lukt: Sitrus.

Sammensetning

Natriummetasilikat, Alkohol etoksilat, 2-(2-butoksyetoksy) etanol, D-limonen.

Lagring/Holdbarhet

Lagres i kjølig, tørt og godt ventilert lager i lukkede originale beholdere. Lagres frostfritt. Holdbar i min. 2 år.

Miljø

Produktet inneholder kun lett biologisk nedbrytbare tensider og tilfredsstiller kravene i EU regulativ nr. 648/2004.

Sikkerhetsforhold

Fare. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp umiddelbart.

Produktdata

Pall: 20 stk